Qualitat i Medi Ambient

SDOS ofereix serveis tecnològics que cobreixen la totalitat de l'espectre del sector TI, aplicant les últimes novetats i convertint-les en valors afegits que permetin a les organitzacions ser més competitives.

Utilitzem la nostra Política de Qualitat i Medi Ambient com a eina per a conduir-nos cap a la millora de l'acompliment del nostre Sistema de Gestió Integrat, i s'estableix com a marc de referència per a la consecució dels objectius, en funció del context.

Aquesta política està enfocada a la consecució de la satisfacció dels nostres clients i a la protecció del medi ambient. Per a això, definim els principis següents:

  • Aconseguir la satisfacció plena del client, oferint-li un servei de qualitat que es tradueix en un assessorament tècnic eficaç, una atenció continuada, el compliment dels terminis acordats i una atenció immediata a les possibles reclamacions.
  • Establir un Pla de Formació Contínua amb l’objectiu d’aconseguir un millor coneixement de la professió, de l'empresa i de les seves perspectives, així com incentivar la polivalència, amb la finalitat de reduir els riscos i fer que augmentin la probabilitat de consecució dels nostres objectius i es redueixi la probabilitat d'obtenir resultats negatius. És a dir, dotar-los d'eines per a eliminar riscos i dur a terme un treball de qualitat.
  • Executar cada projecte complint tant els requisits establerts pels nostres clients com els requisits derivats de la legislació i la normativa aplicables a la nostra activitat i, en particular, complint els requisits legals mediambientals.
  • La millora contínua i la prevenció o, si escau, la minimització de la contaminació del medi ambient són el nostre compromís i la filosofia de la nostra organització, així com el compliment dels objectius ambientals.
  • Un compromís clar i irrevocable per part de la Direcció d'implantar i mantenir el Sistema de Gestió Integrat.
  • Una atenció personalitzada al client, on quedin clars els objectius que s’han d’aconseguir, per tal de complir les seves necessitats i expectatives, i obtenir un alt grau de satisfacció.
  • Un enfocament basat en riscos que reforça la natura preventiva i l'eficàcia del Sistema de Gestió de Qualitat i Medi Ambient de l'organització.
  • Un ús sostenible de recursos en un intent per mitigar el canvi climàtic i protegir la biodiversitat i l'ecosistema.

 

La política d’SDOS evoluciona contínuament amb l'empresa, de manera que es revisa per tal que sigui adequada, roman exposada en un lloc visible per a tot l'equip i es comunica a tots els nivells de l'organització per garantir que l’entenen.

 

Sevilla, 20 de febrero de 2018